บริการของเรา


รายละเอียดงานด้านรักษาความปลอดภัยของบริษัท ไอ.ที.จี.ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด


มาตรการในการรักษาความปลอดภัย 

 

         1.คำจำกัดควา  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในที่นี้ เราจะพูดถึงการรักษาความ ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษาความปลอดภัย และประเมินค่าแห่งการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ในการวางแผนการรัการ ความปลอดภัยนั้น ๆ ซึ่งจะได้พิจารณาจากผลการประมาณตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1.1 การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1.2 เขตรั้ว และการจำกัดช่องทาง เข้า- ออก
1.3 การส่งกำลังปรับปรุง
1.4 การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
1.5 การให้แสงสว่าง
1.6 การ กำหนดเขตหวงห้าม
1.7 การควบคุม การเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ภายใน
1.8 การควบคุมยานพาหนะ และการจราจร
1.9 การควบคุม การเข้า-ออกของบุคคลภายนอก
1.10 การป้องกันอัคคีภัย
1.11 การติดต่อสื่อสาร และสัญญาณแจ้งภัย
1.12 การตรวจตราเป็นประจำ หรือการตรวจสอบเป็นระยะเวลา

 

         2.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจัดขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีเครื่องกั้น ชนิดใด หากไม่มีการเฝ้ารักษาแล้ว ก็อาจมีการเล็ดลอดออกมาได้ 

2.1
เจ้าหน้าที่เวรควบคุมรักษาความปลอดภัยประจำวัน มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแล
ปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
2.2
ยามรักษาการณ์มีหน้าที่ป้องกันและรักษาการณ์บริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมดจนวัสดุ อุปกรณ์ทั้งปวง ทำการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของต่างๆที่นำเข้ามาและออกไปจากอาคารสถนาที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยอุบัติเหตุและภยันตรายต่างๆ

 

         3.การกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

3.1 จุดอ่อนของอาคารสถานที่
3.2 จำนวนช่องทางเข้า-ออก
3.3 ลักษณะงานและทรัพย์สินที่พึงได้รับการพิทักษ์รักษา
3.4 บริเวณเขตหวงห้าม

 

         4.การสื่อสาร ในการที่ยามรักษาการณ์ ควรมีโทรศัพท์วางไว้ ณ ที่อันเหมาะสมที่สุดในเส้นทางของยามรักษาการณ์ การประมวลศัพท์ใช้ระหว่างกัน เพื่อพิสูจน์ฝ่ายยามรักษาการณ์จะต้องรายงานตามกำหนดเวลาเสมือนนอกจากโทรศัพท์ เรามีวิธีสื่อสารสำรองไว้ในกรณีที่โทรศัพท์ขัดข้อง(ถ้าสถานที่กว้าง)

 

          5. การควบคุมยานพาหนะ และบุคคล การควบคุม เราพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1
เรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะประจำอยู่ ณ ทางเข้า-ออก ของอาคาร สถานที่
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบุคคลหรือและสิ่งของต่างๆ บนยานพาหนะและควบคุมยานพาหนะที่อนุญาตให้ผ่าน เข้า-ออก ไปในสถานที่โดยใช้เส้นทางตรงไปยังที่อนุญาติเท่านั้น
5.2 ทำการบันทึกหลักฐานยานพาหนะ เข้า-ออก ตามหัวข้อเหล่านี้ 

5.2.1 วันเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้า
5.2.2 ชื่อคนขับ และชื่อผู้โดยสาร
5.2.3 เลขทะเบียนยานพาหนะ
5.2.4 ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่บรรทุกยานพาหนะที่นำผ่าน เข้า-ออก
5.2.5 วัน และเวลาที่ยานพาหนะผ่านออก
5.3 จัดที่จอดรถให้อยู่ห่างจากตัวอาคารที่สำคัญ และ/หรือสิ่งของที่ติดเชื้อเพลิงได้ง่าย